Історія асоціації

 

Асоціація неонатологів України була створена на Першому конгресі неонатологів України, який відбувся 22-23 квітня 1998 року у місті Харкові та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 29 вересня 1999 року.

Першим президентом Асоціації на конгресі була обрана Олена Григорівна Суліма, професор кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (на той час - Київський інститут удосконалення лікарів).

До складу Асоціації увійшли 22 обласні осередки і 5 філіалів – Львівський, Одеський, Дніпропетровський, Харківський і неонатологів Державної установи «Інститут Педіатрії, акушерства та гінекології АМН України». На теперішній час Асоціація об’єднує понад 1600 членів у 27 обласних відділеннях.

Протягом 15-ти років головною метою діяльності Асоціації було сприяння науковому і практичному розв'язанню сучасних проблем медичного обслуговування новонароджених, підвищенню рівня кваліфікації та захисту соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації.

 
 

Сучасна стратегічна та тактична спрямованість роботи Асоціації узгоджена з розробленими положеннями Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги населенню (Наказ МОЗ України №52 від 02.02.11 «Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції»), які передбачають зниження материнської, перинатальної захворюваності, інвалідності та дитячої смертності в Україні шляхом структурної реорганізації системи надання медичної допомоги жінкам під час вагітності та пологів, а також їх новонародженим дітям, підвищення рівня доступності та якості медичної допомоги, її безпечності та економічного використання ресурсів.

У відповідності з цими пріоритетами головними завданнями діяльності Асоціації є узагальнення передового досвіду роботи практикуючих лікарів, участь у розробці та затвердженні протоколів надання медичної допомоги за конкретними нозологіями, безперервна професійна освіта, участь в атестації фахівців, а також вирішення професійних, соціальних, правових питань членів асоціацій.

Практичні орієнтири — поліпшення кадрового потенціалу, медична допомога, орієнтована на пацієнта, ефективний неонатальний менеджмент, розвиток науки та інноваційної діяльності, передача нових технологій у регіони, координація наукових досліджень, підвищення кваліфікації професорско-викладацького складу профільних кафедр, консультативний менеджмент, адекватне фінансування та правовий захист медичних працівників.

Правління Асоціації підтримує тісні зв’язки з лікарями-неонатологами у кожному регіоні України. Конкретні аспекти щоденної роботи членів Асоціації обговорюються на обов’язкових щорічних сумісних засіданнях регіональних осередків та Правління.


 

Суліма Олена Григорівна
Почесний Президент Асоціації

Була обрана першим Президентом Асоціації та займала цю посаду з 1999 по 2010 роки.

Знаменська Тетяна Костянтинівна
Президент Асоціації

Обрано на посаду президента Асоціації у 2010 році.

 

 
 

Розвиток перинатальної медицини

Правління та провідні члени асоціації є ініціаторами та провідниками перебудови організації медичної допомоги новонародженим в Україні. На теперішній час, завдяки консолідації зусиль влади, медичної спільноти та залученню громадськості, в країні вже створені і функціонують десять обласних перинатальних центрів.

Президент Асоціації професор Тетяна Знаменська, разом з членами Правління постійно проводить роботу з аналізу діяльності перинатальних центрів, підготовки інформаційних матеріалів та пропозицій для прийняття управлінських рішень і проведення організаційних заходів для вдосконалення допомоги дітям з перинатальною патологією.

 
 

Парламентські слухання
«Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист»

Доповідь президента Асоціації професора Тетяни Костянтинівни Знаменської щодо ситуації із забезпеченням права дітей на охорону здоров’я.

Верховна Рада України, 12 жовтня 2016

 

З метою вдосконалення механізмів моніторингу та оцінки якості надання перинатальної допомоги в Україні правлінням Асоціації ініційоване проведення ряду круглих столів (відповідальна – д.м.н. Олена Ріга, м.Харків) за темами: «Сучасні аспекти виходжування недоношених дітей» (м. Київ, березень 2013), «Впровадження в Україні системи катамнестичного спостереження та програми «раннього втручання» у дітей з перинатальною патологією» (м. Київ, липень 2013 р.), «Ключові питання організації і проведення катамнестичного спостереження новонароджених високого ризику» (м. Київ, червень 2014 р.).

Резолюції круглих столів лягли в основу рішень щодо модернізації вітчизняної моделі організації та забезпечення медичної допомоги дітям з малою масою тіла. Була ініційована розробка нормативно-правової бази для створення єдиної стандартизованої інтегрованої системи катамнестичного спостереження і «програми раннього втручання» для дітей з перинатальною патологією на принципах доказової медицини, нормативних документів моделі взаємодії катамнестичних та реабілітаційних центрів, створення єдиного автоматизованого Національного реєстру новонароджених з перинатальною патологією.

Апробація впровадження розробленої системи катамнестичного спостереження у вигляді пілотного проекту розпочалася в перинатальних центрах м. Полтави і м. Харкова (стажування представників проходило у Нідерландах та США).

 
 

Розробка нормативно-правової бази

В рамках реформування системи охорони здоров’я професійним медичним асоціаціям повинно бути надано право керувати процесом розробки медичних стандартів, клінічних протоколів, визначати їх тематику, формувати відповідні робочі групи. Визнаним є професійне лідерство Асоціації неонатологів України в розробці медико-технологічних документів.

За ініціативою президента професора Тетяни Знаменської Правлінням Асоціації було визначено перелік найважливіших клінічних проблем надання допомоги новонародженим, які потребують створення уніфікованих клінічних протоколів та настанов. Було організовано відповідне обговорення існуючих проблем на засіданнях осередків Асоціації, форумах на сайті асоціації, конференціях, симпозіумах та круглих столах.

Зі складу професорів неонатологів профільних кафедр та науково-дослідних інститутів України, провідних фахівців практичної охорони здоров’я створено 9 робочих груп Асоціації з розробки відповідних документів (відповідальний – проф. Дмитро Добрянський, м. Львів).

Впродовж 2013-2014 років проведено три виїзних засідання робочих груп Асоціації щодо перегляду існуючих і створення нових клінічних протоколів в неонатології. Було ініційовано широке обговорення проектів документів з лікарями родопомічних та лікувально-профілактичних закладів, у тому числі, в онлайн режимі на сайті Асоціації. Завдяки цьому під час та після засідань всі бажаючі мали змогу безпосередньо висловити свої зауваження та побажання як шляхом інтерактивної участі при обговоренні протоколів, так і через голів осередків Асоціації на місцях.

На теперішній час затверджені наступні медико-технологічні документи: «Про затвердження Порядку транспортування новонароджених дітей високого перинатального ризику в Україні» (Наказ МОЗ України No1024 від 28.11.2013 р.), «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з початкової, реанімаційної і післяреанімаційної допомоги новонародженим в Україні» (Наказ МОЗ України No225 від 28.03.2014 р.).

Закінчено роботу над документами: «Про затвердження Положення про здійснення катамнестичного спостереження за дітьми, яких віднесено до груп ризику з розвитку хронічних захворювань та/або затримки розвитку, упродовж перших трьох років життя», «Профілактика респіраторно-синцитіальної інфекції у новонароджених і дітей ранннього віку», «Ентеральне харчування недоношених немовлят». Поновлені додатки до «Клінічного протоколу надання допомоги новонародженій дитині з дихальнии розладами» (наказ МОЗ України No 484 від 21.08.2008 р.), до «Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною» (наказ МОЗ України No 152 від 04.04.2005 р.).

Триває робота над наступними адаптованими клінічними настановами й уніфікованими клінічними протоколами: «Катамнестичне спостереження за дітьми, яких віднесено до груп ризику з розвитку хронічних захворювань і/або затримки розвитку, упродовж перших трьох років життя», «Жовтяниця в новонароджених дітей», «Сепсис в новонароджених дітей», «Внутрішньоутробні перинатальні інфекції в новонароджених дітей», «Некротизуючий ентероколіт в новонароджених дітей», «Бронхолегенева дисплазія», «Грибкові інфекції в новонароджених дітей».

 
 

Наукові та освітні проекти

Організація навчально-методичної діяльності Асоціації спрямована на підвищення рівня знань медичного персоналу згідно світовим стандартам на основі доказової медицини, забезпечувалась шляхом проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів за участю неонатологів та лікарів інших спеціальностей, провідних вчених України, Росії, Білорусії, Польщі, США, Канади, Нідерландів, Великої Британії, Германії, видання науково-методичної літератури, створення та видання фахового науково-практичного журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», роботи освітньої частини сайту Асоціації неонатологів України.

За 2013 рік за участю Асоціації неонатологів України були проведені дві науково-практичні конференції з міжнародною участю «Якість і безпека медичної допомоги новонародженим: питання, реальність і стратегія розвитку» (м. Полтава), «Актуальні питання неонатології, педіатрії та дитячої хірургії», присвячена 100-річчю Дніпропетровської дитячої клінічної лікарні No3 ім. проф. М. Ф. Руднєва (м. Дніпропетровськ) Загальна кількість учасників 967, серед них фахівці зі Швейцарії, Грузії, Вірменії, Молдови, Росії.

За ініціативи Президента та Правління Асоціації були організовані та проведені онлайн-конференції на тему: «Харчування на початку нового життя», «Жовтяниці новонароджених», «Виходжування недоношених дітей», «Юридичні питання в медицині». Телеконференції об’єднали спеціалістів з різних міст України: Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кіровоград, Донецьк, Полтава, Ужгород, Харків, Чернівці, Львів, Рівне.

 
 

Видавнича діяльність

 
 

Завдяки професійній роботі злагодженого колективу редколегії журналу - членів Асоціації неонатологів України і співробітників Буковинського державного медичного університету, за підтримки партнерів, з 2011 року виходить новий журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» (відповідальна - проф. Ю.Д.Годованець, м. Чернівці). Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 4 червня 2013 року (Наказ МОНМС №893) журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» внесений до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт.

Підготовлена та видана монографія «Неонатологія: навчальний посібник / За ред. Т.К.Знаменскої. - Київ; Асоціація неонатологів України, Київ: Софія, 2012. - 980 с. », 1000 примірників якої на безоплатній основі були передана в усі обласні осередки Асоціації та перинатальні центри.

«Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»
Медичний науково-практичний журнал

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, розділ «медицина».

 

Міжнародне співробітництво

Важливим напрямком роботи Асоціації є інтеграційний, а саме – налагодження ділового співробітництва у науково-дослідному та навчально-методичному напрямку з вітчизняними та закордонними міжнародними інститутами та перинатальними центрами, з метою наближення можливостей родопомічних та лікувальних установ України до сучасних світових стандартів; співпраця з професійними асоціаціями, працюючими в напрямку перинатальної медицини, в Україні та за кордоном. Президент Асоціації, проф. Тетяна Знаменська велику увагу приділяє розвитку співпраці з міжнародними партнерами і бізнес-партнерами в Україні, які надають допомогу в розробці стратегічних напрямів національної політики охорони материнства і дитинства, підготовці медичних кадрів, серед яких Швейцарська конфедерація, USAID, Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ, Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, Фонд Віктора Пінчука та багато інших.

 
 

Налагоджена плідна співпраця з Міжнародною Асоціацією неонатологів, асоціаціями неонатологів Вірменії, Грузії, Казахстану.

В рамках основних напрямків діяльності організовано стажування лікарів-неонатологів за кордоном (відповідальний – проф. Ю.С. Коржинський, м. Львів). За 2011-2014 рр. 600 неонатологів пройшли стажування у провідних перинатальних центрах різних країн світу: Німеччина, Португалія, Хорватія, Нідерланди, Болгарія, Австрія, Туреччина, Ізраїль, Індія, Словаччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Грузія, Росія, Білорусія, Фінляндія.

В рамках програми міжнародного співробітництва встановлені зв’язки з провідними медичними центрами по спільному виконанню наукових програм, обміну досвідом таких країн, як: Білорусія, США, Росія, Казахстан, Грузія, Вірменія, Колумбія, США, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Китай, Туреччина. Робочі групи Асоціації неонатологів України відвідували наукові симпозіуми, серед них «Інфекційні захворювання та імунологічні розлади у новонароджених» (Португалія, 2012 р.), «Актуальні питання акушерства та гінекології» (Вірменія, 2012р.), IV Балканський Міждисциплінарний Медичний Форум «Інноваційні технології в охороні здоров’я» (Сербія, 2013), міжнародну конференцію з питань інтенсивної терапії в педіатрії та неонатології (Хорватія, 2013 р. ), міжнародні конференції по лікуванню РДС синдрому (Фінляндія, Австрія, 2013 р.), тренінг-семінар «Інвазивні мікози у неонатології та педіатрії» (Велика Британія, 2013 р.), семінар Early Life Nutritional Network (Іспанія, 2013 р.), конференцію Міжнародної асоціації неонатологів (Іспанія, 2014 р.), тощо.

 
 

Соціальні проекти

Важливим напрямком роботи Асоціації є участь у соціальних проектах – у проекті «Заради посмішки дитини», разом з Національним фондом «Україна – дітям», допомога дітям дитячих будинків Білгород-Дністровська, Білої Церкви, Потієвської спеціалізованої школи-інтернату Житомирської області.

За ініціативою керівників обласних осередків та рішеннями Правління Асоціації надавалась фінансова допомога (допомога онкологічним хворим членам Асоціації) та юридична підтримка членам Асоціації, здійснювалось фінансове забезпечення відряджень на науково-практичні симпозіуми.

Завдяки роботі Асоціації та її керівництва лікарі-неонатологи мають можливість не тільки професійного вдосконалення та активної участі в житті медичної спільноти (безпосередня участь у створенні засад нормативно-правової бази сфери охорони здоров'я новонароджених та дітей, удосконаленні структури та організації неонатальної служби, у розробці та впровадженні новітніх медичних технологій, стандартів та клінічних протоколів), але й отриманні у разі необхідності дієвої допомоги по захисту соціальних, економічних та правових інтересів.

Фотографії надані Фонд Віктора Пінчука © 2017. Фотограф: Олександр Пілюгін.